Bydelslyd Suburb Sounds

Lydlandskap fra Sotra og andre bydeler Listening to suburbia

Verden kommer til bydelen
The world comes to the suburbs

This recording was made by the crew barracks along the Bleivassvegen road at Ågotnes, near a fence looking down at the Coast Center Base (CCB). Installations at the base produce an even industrial hum, probably originating from the drilling rig “Deepsea Aberdeen” docked at the harbour. In front and below a tarpaulin is coming loose and rattles in the wind. Behind, water drips as snow and hail at the roofs of the barracks melt in the sun on this cold and windy winter day. The frigate “Helge Ingstad” is docked at the harbour as well. That ship was severely damaged in a collision with an oil tanker in autumn 2018 and will most likely be condemned.

Dette opptaket er gjort på plassen foran brakkebyen i Bleivassvegen på Ågotnes, like inntil gjerdet ned mot CCB-basen. Vi hører jevn dur fra anlegg og installasjoner på basen. Trolig kommer mye av lyden fra boreriggen Deepsea Aberdeen som ligger til havn. En presenning blåser i vinden. Ved brakkene sildrer vann. Det er snø og hagl på takene av brakkene som smelter i solen på denne kalde og vindfulle vinterdagen. Ved havnen ligger også fregatten “Helge Insgtad” som kolliderte med en oljetanker høsten 2018. Skipet ble totalskadd og vil trolig bli kondemnert.


De-sentrering
Dissolution of centrality

This recording is from a dock at Buneset, just north of CCB at Ågotnes. We hear quiet waves. To the left is the sound of a supply boat as a soft drone – tires along the dock creak as the ship moves. Occasionally, we hear small boats on the way in and out. To the right, there is the occasional sound of activity from the CCB base. A helicopter passes (18 min.). Out on the fjord, a submarine is slowly drifting. A frigate sails southwards, and further into the recording (23 min. 50 sec.) we hear messages communicated from the bridge to the deck. Every now and then crows and gulls call out.

Dette opptaket er gjort på en kai på Buneset like nord for CCB-basen på Ågotnes. Vi hører bølgeskvulp, og til venstre er den jevne duren fra en supplybåt som ligger til kai. Dekkene langs kaien knirker når båten beveger seg. Av og til høres småbåter på vei inn og ut. Fra høyre kan av og til høres aktivitet fra CCB-basen. Et helikopter passerer (18 min). På fjorden ligger en ubåt. Et stykke inn i opptaket seiler en fregatt sørover, og ute fra fjorden høres meldinger som kommuniseres fra broen til dekket (23 min. 50 sek.). En gang iblant høres kråker og måser.


Under under
The suburb under the suburb

This recording is from a 370-meter underground tunnel for pedestrians and bikers that connects the underground car park at Sartor Shopping Centre to a property development project at the seafront by the Straumssundet strait. Hardly any sound penetrates from outside, but four minutes into the recording a helicopter pass. A person passes by (from 10 min. onwards), and later on (from 14 min.) another pedestrian and a biker pass in opposite directions.

Dette opptaket er gjort i en 370 meter lang gang- og sykkeltunnel mellom Straume sjøfront og Kystbygarasjen. Kystbygarasjen er et underjordisk parkeringsanlegg ved Sartor Storsenter på Straume, mens Straume sjøfront er et nytt leilighetskompleks i sjøkanten ved Straumssundet. Det er lite lyd utenfra som når inn hit, men fire minutter ut i opptaket hører vi at et helikopter passerer. En person går forbi (fra 10 min.) og senere passerer en person og syklist i hver sin retning (fra 12 min). Ellers domineres opptaket av vann som drypper langs veggene og mot plastdekket over gangveien.


Intérieur / Extérieur
Intérieur / Extérieur

I do this recording between some low rise buildings in Fyllingsdalen on a bright and cold winter day. Due to the wind, I position the microphone near a hedge where it stays protected. We hear dry leaves swirling along the ground. In the distance noise from several building projects in the valley can be heard. Additionally, the general humdrum from the valley forms a soft background noise. Seventeen minutes into the take an aeroplane passes by, it has recently taken off from Flesland. Towards the end of the recording (24 min 30 sec), signals warn of an upcoming blast, but we never hear the charge going off.

Dette opptaket er gjort mellom lavblokker sentralt i Fyllingsdalen. Det er en klar og kald vinterdag og en del vind. Jeg setter mikrofonen nært en hekk for å skjerme mot vinden. Vi hører tørre blad som hvirvler rundt langs bakken. I det fjerne høres støy fra flere byggeprosjekter i dalen. Vi hører også en mer diffus bakgrunnsstøy fra dalen som et jevnt sus. 17 min inn i opptaket høres et fly som har tatt av fra Flesland. En sprengning varsles mot slutten av opptaket (24 min 30 sek), men vi hører ikke at ladningen går av.


Bydel i endring
Suburb with sound of its own making

This recording is from Hjalmar Branting’s road in the Fyllingsdalen suburb of Bergen, near the Oasen shopping centre and a sports arena. Construction work is predominate, as well as heavy traffic to and from the multiple nearby construction sites.

Dette opptaket er gjort i Hjalmar Brantings vei i Fyllingsdalen, like ved Oasen senter og idrettsplassen. Lydbildet domineres av støy fra flere byggeplasser, og mye av trafikken i gaten er tungtrafikk til og fra.


Romtone fra badeværelse
Hotel bath room tone

This is the second room tone recording done during a stay at Dagali Hotel. This recording is done at the bath room. Compared to the other recording the ventilation fan is louder, and the filtering of the noise seems to indicate that this is a smaller room. I’m leaving the hotel room within the first 20 seconds. At 3’40" someone can be heard entering a neighbooring room.

When traveling I try to do this kind of recordings if I have the equipoment with me and the time required. Room tone recordings have been useful in several artistic projects.

Dette er det andre av to romtoneopptak som jeg gjør denne dagen under et opphold på Dagali hotell. Dette opptaket er gjort på badet. Ventilasjonsstøyen er sterkere her, og det er et mindre rom, som gir en annen og mer klaustrofobisk akustisk tone. jeg forlater rommet i løpet av de første 20 sekundene. Senere (3’40") hører vi at noen entrer et naborom.

Hvis jeg har tid, og har oipptaksutstyr med meg, prøver jeg å få gjoret denne type opptak når jeg er på reise. Slike opptak av romtoner har vært nyttig i flere kunstprosjekt de senere årene.


Romtone fra hotellrom
Hotel room tone

This recording is done during a stay at Dagali Hotel. Within the first half minute I can be heard leaving the room. At 2’45" a bus or trailer pass by. The sound disappears abruptly, maybe the car pass the corner of the house so that it can no longer be heard. Someone knocks on a door (3’45) and a larger car pass again at 6’14". The rest of the time the room is left to itself, and the only sound present is the noise of the ventilation system, filtered by the acoustics and resonances of the room itself. In sound design this kind of recordings are known as “room tones”, and they are useful for a number of reasons.

Dette opptaket er gjort på et hotellrom under et opphold på Dagali hotell. I løpet av det første halve minutter forlater jeg rommet. 2’45" inn i opptaket passerer en større bil utenfor. Lyden er fjern og blir brått borte, som om bilen passerer et hushjørne. Noen banker på en dør (3’55"), og en større bil passerer igjen (6’14"). I resten av opptaket er rommet alene, og den eneste lyden som høres er lyden av ventilasjonsanlegget, farget av rommets egen akustikk og resonansfrekvenser.

I lyddesign kalles denne type opptak romtone (engelsk: room tone), og de er nyttig på flere måter.


Bier i hagen
Bees in the garden

This recording is done in the garden on a nice evening in the spring. I test a new set of microphones, the DPA 4060. They are small, and I place them a little apart in the Rhododendron in front of our house, in order to record the bees feasting.

Dette opptaket er gjort i hagen på en fin ettermiddag om våren. Jeg tester noen nye mikrofoner som jeg nylig har fått, et par DPA 4060. De er små, og jeg legger dem litt fra hverandre i Rhododendron-buskene hvor biene summer.


Koloniestrasse, Berlin
Koloniestrasse, Berlin

This recording is done on a Sunday morning in Koloniestrasse, a side road from the busier Osloer strasse. A quiet recording from a quiet road on a quiet Sunday morning, but I sense a darker reverberation.

Dette opptaket er gjort søndag morgen i Koloniestrasse. Et stille opptak fra en rolig sidegate til Osloer strasse på en stille søndagsmorgen. Samtidig hører jeg en mørkere undertone.


Feltopptak som sosial praksis
Field recording as social intervention

I’m doing a series of field recordings in Gesundbrunnen this Saturday morning. This recording is done at the traffic crossing in front of Uferstudios. I hear cars that stop and wait at the traffic light, and head of again as they get the green light. Some pedestrians and bikers pass by, and overhead at a distance airplanes approach the Tegel airport.

Field recording is to intervene in the public space. Pedestrians take note of me and the microphone. Some are afraid of disturbing, and ask if it is OK that they pass by. Others move in circles around me not to interfere. Every now and then I am asked what I am recording, and why. Although no camera is to be seen, the most common assumption is that I am involved with film production.

Det er lørdag morgen, og jeg gjør flere feltopptak i Gesundbrunnen. Dette opptaket er gjort ved veikrysset foran Uferstudios. Jeg hører biler som stopper og venter på grønt lys, for så å kjøre videre. Noen fotgjengere og syklister passerer meg, og i høyden et stykke unna hører jeg fly som er på vei inn til Tegel flyplass.

Å gjøre slike feltopptak er å intervenere i det offentlige rom. Fotgjengere ser meg og mikrofonen. Noen er redd for å forstyrre, og spør om det er greit at de passerer, mens andre går i store sirkler rundt meg. Ofte får jeg spørsmål om hva jeg gjør opptak av, og hvorfor. Selv om jeg ikke har noe kamera med meg, er den vanligste antagelsen at jeg arbeider med en filmproduksjon.