Feltopptak som sosial praksis Field recording as social intervention

Opptak fra Gesundbrunnen, Berlin den 4. mars 2017 Recorded in Gesundbrunnen, Berlin on March 4, 2017

I’m doing a series of field recordings in Gesundbrunnen this Saturday morning. This recording is done at the traffic crossing in front of Uferstudios. I hear cars that stop and wait at the traffic light, and head of again as they get the green light. Some pedestrians and bikers pass by, and overhead at a distance airplanes approach the Tegel airport.

Field recording is to intervene in the public space. Pedestrians take note of me and the microphone. Some are afraid of disturbing, and ask if it is OK that they pass by. Others move in circles around me not to interfere. Every now and then I am asked what I am recording, and why. Although no camera is to be seen, the most common assumption is that I am involved with film production.

Det er lørdag morgen, og jeg gjør flere feltopptak i Gesundbrunnen. Dette opptaket er gjort ved veikrysset foran Uferstudios. Jeg hører biler som stopper og venter på grønt lys, for så å kjøre videre. Noen fotgjengere og syklister passerer meg, og i høyden et stykke unna hører jeg fly som er på vei inn til Tegel flyplass.

Å gjøre slike feltopptak er å intervenere i det offentlige rom. Fotgjengere ser meg og mikrofonen. Noen er redd for å forstyrre, og spør om det er greit at de passerer, mens andre går i store sirkler rundt meg. Ofte får jeg spørsmål om hva jeg gjør opptak av, og hvorfor. Selv om jeg ikke har noe kamera med meg, er den vanligste antagelsen at jeg arbeider med en filmproduksjon.

This morning a lady asks what bird I am recording. The idea seems widespread that the microphone can zoom in and focus on one and one only sound source. Pierre Schaeffer distinguished between several different listening modes. The mode of the microphone is to capture everything, similar to the act of perceiving using Schaefffer’s terminology1. The microphone has no ability to discriminate or filter between sources. Microphones may be directional, and predominantly capture sound arriving from certain directions, while attenuating sound from other directions. But the microphone hears everything coming from its preferred direction, and have no idea of what objects may cause the sound, so that it can choose to focus on the bird rather than the car engine a bit further down the road in the same direction. The microphone has no selective perception, and have no ability for indexical listening. An important reason why I am using the SoundField ambisonic microphone is exactly to be able to capture sound coming from all direction, and get a holistic and all-inclusive spatial impression of the unique sound surroundings at this specific place and time.

A man stops and ask what and why I am recording. I try to explain, and I ask if he would like to have a listen. He excuses himself and says that he is in a hurry and doesn’t have the time to do so.

At some point in the future I want to extend this kind of encounters, and engage in field recording sessions more directly as a social practice. I would like to invite others to join me. In such sessions, the shared listening experience will be the most important element, rather than the resulting recordings.

A biker stops next to me and hands me a note. It contains an email address and a Soundcloud link. It is Fritz Schlüter, a cultural anthropologist studying the sonic environment. In addition to field recordings and sound art works, he is the author of a number of publications that I want to check out further. A pleasant surprise!

Denne morgenen spør en eldre kvinne hvilken fugl jeg gjør opptak av. Mange tror at mikrofonen kan fokusere på og ta opp lyden av bare en lydkilde mens alt annet stenges ute.

Pierre Schaeffer beskriver i sine tekster ulike måter å lytte på. Mikrofonen fanger opp all lyd, lignende til hva Schaeffer1 benevner som percieving (det er vanskelig å finne gode norske ord for denne terminologien). I virkeligheten er mikrofonen er ute av stand til å filtrere og selektere mellom flere lydkilder på denne måten. Mikrofoner kan være retningsstyrte og fange bedre opp signal fra en retning enn andre. Men mikrofonen vil fange opp all lyd som kommer fra den retningen, den har ingen mulighet for å skille mellom fuglekvitter i en hekk og bilen som starter opp lengre nede i gaten, bak hekken. Jeg gjør opptakene mine med en omsluttende (surround) ambisonic mikrofon. Mikrofonen fanger lyd fra alle kanter, , og det som fascinerer meg med denne type opptak er nettopp at alt fanges opp. Når jeg lytter i ettertid, får jeg en holistisk og inkluderende opplevelse av alle deler av lydomgivelsene.

En mann stopper og spør hva jeg gjør opptak av. Jeg forklarer som best jeg kan, og spør om han har lyst å høre. Han unnskylder seg og sier at han har det litt for travelt.

På et tidspunkt har jeg lyst å utforske arbeid med feltopptak som sosial praksis. Jeg vil gjerne invitere andre med når jeg gjør opptak på en slik måte at den felles lytteopplevelsen blir det viktigste, mer enn opptakene som blir til underveis.

En syklist stopper og gir meg en håndskrevet lapp med en e-post adresse og en Soundcloud lenke. Det er Fritz Schlüter. Han er en kulturell antropolog og studerer lydomgivelser. I tillegg til å gjøre feltopptak og arbeide med lydkunst, har han skrevet flere artikler om emnet som jeg blir nysgjerrig på. En hyggelig overraskelse!

1 Michel Chion: Guide To Sound Objects: Pierre Schaeffer and Musical Research. English edition translated by John Dack and Christine North, London, 2009. Published by the ElectroAcoustic Resource Site (EARS) project. Available online.