Bier i hagen Bees in the garden

Opptak fra Polleidet den 13. juni 2017 Recorded at Polleidet on June 13, 2017

This recording is done in the garden on a nice evening in the spring. I test a new set of microphones, the DPA 4060. They are small, and I place them a little apart in the Rhododendron in front of our house, in order to record the bees feasting.

Dette opptaket er gjort i hagen på en fin ettermiddag om våren. Jeg tester noen nye mikrofoner som jeg nylig har fått, et par DPA 4060. De er små, og jeg legger dem litt fra hverandre i Rhododendron-buskene hvor biene summer.

Bee populations are in decline, but I am not sure if local populations are affected by this. There is frantic activity in the bushes, as previous years. At the same time the surrounding landscape and vegetation is changing rapidly here, as moors are transformed into suburb. At three minutes and onwards in the recording a distant engine can be heard. It’s a digger doing ground work at the new neighborhood Angeltveit Vest, below and behind our neighbor’s houses. The moor is disappearing there as well.

When our neighborhood was first developed fifteen years ago, there were little or no vegetation or bird life, and the place felt void and quiet. Now we are surrounded by sparrows, crows, magpies, doves, ducks and seagulls.

The recording captures many other common sound layers and events of the neighborhood. A car starts, doors shut, and it drives of. While in the driveway we hear the characteristic sound of tires against gravel. Children play in the distance.

Bie-bestandene er i tilbakegang mange steder, men jeg er usikker på om vi merker det i vårt område. Det er mye aktivitet i buskene, som tidlige år. Samtidig er det klart at det skjer store inngrep i landskap og vegetasjon her, etter hvert som lyngheien fortrenges av nye boligfelt, som vårt. Fra tre minutter inn i opptaket og videre høres fjern motordur. Det er en gravemaskin som gjør grunnarbeid i det nye byggefeltet Angeltveit Vest, bak og nedenfor noen av nabohusene. Også der blir lyngheien borte.

Da byggefeltet ble etablert for femten år siden, var det lite vegetasjon og småfugl. Den gangen var det stille og dødt her, men nå ser og hører vi jevnlig småspurv, kråke, skjære, skogsduer, ender og måker.

Opptaket har mange andre begivenheter og lag som er vanlige i byggefeltet. En bil starter opp og kjører bort. På vei ut innkjørselen er det en karakteristisk lyd av dekk mot grus, før bilen kommer ut på asfalten og blir stillere. Barn leker i det fjerne.